Regulamin Bilet do Przyszłości

Regulamin Programu Rabatowego: „Bilet do Przyszłości”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin dot. zasad udziału w programie rabatowym: „Bilet do Przyszłości” (dalej: Program).

II. DEFINICJE I ZASADY WYDAWANIA NOŚNIKA KODU RABATOWEGO:

a) Organizator - Columbus Energy S.A., ul. Jasnogórska nr 9, 31-358 Kraków, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, REGON: 241811803, kapitał zakładowy: 129.982.198,50 PLN, w całości opłacony, kontakt: 12 307 30 96, [email protected],

b) Warunki Uczestnictwa - niezbędne warunki do udziału w Programie:

i. w przypadku osoby fizycznej ukończenie 18 roku życia,

ii. miejsce zamieszkania lub siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

iii. pełna zdolność do czynności prawnej,

iv. brak ograniczeń z przepisów prawa lub orzeczeń sądowych lub administracyjnych,

v. brak wymagalnych zaległości wobec Organizatora,

vi. zawarcie i wykonanie Umowy Nabycia z Organizatorem, który może zwolnić z tego obowiązku (patrz definicje: Nośnika lub Kodu Rabatowego - poniżej), w szczególności możliwe są promocje dostępne pod adresem: store.columbusenergy.pl w ramach których wyłączony zostanie ww. warunek w zakresie zawarcia i wykonania Umowy Nabycia,

c) Okres Trwania Programu - okres od: 07.12.2020 r. do: 31.12.2022 r., przy czym Organizator zastrzega prawo do przedłużenia trwania niniejszego Programu,

d) Rabat - kwota do: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN, 00/100) brutto; Rabat może mieć różne nominały,

e) Kod Rabatowy – kod zapisany na Nośniku lub udostępniony w inny sposób, przy czym w takim wypadku Kod Rabatowy udostępniany (jest dla spełniających Warunki Uczestnictwa Klientów, którzy zawarli Umowę Nabycia w Okresie Trwania Programu) do 30 dni po podpisaniu protokołu wykonania Umowy Zakupu; a Organizator ma prawo udostępnienia Kodu Rabatowego również w innych wypadkach,

f) Nośnik - karta wydawana (dla spełniających Warunki Uczestnictwa Klientów, którzy zawarli Umowę Nabycia w Okresie Trwania Programu) do 30 dni po podpisaniu protokołu wykonania Umowy Zakupu; Organizator ma prawo wydania nośnika również w innych wypadkach,

g) Produkty lub Usługi – produkty lub usługi Organizatora oraz partnerów, które znajdują się pod adresem internetowym: store.columbusenergy.pl

h) Klient - osoba, która zawarła Umowę Nabycia,

i) Formularz - formularz służący do zgłoszenia do Programu lub zgłoszenia realizacji Rabatu lub sprawdzenia Rabatu lub salda Rabatu,

j) Umowa Nabycia – umowę z Organizatorem na zakup produktu lub usługi z oferty: Smart, Smart +, Pro, niezależnie od tego czy nabycie w ramach ww. ofert następuje w połączeniu również z innymi ofertami; przy czym definicji Umowy Nabycia nie spełnia Umowa Nabycia, która korzysta z jakichkolwiek innych (czasowych lub stałych) promocji realizowanych przez Organizatora,

k) Okres Ważności Rabatu - okres wskazany na Nośniku lub w Kodzie Rabatowym liczony od dnia otrzymania Rabatu przez Klienta, w którym można wykorzystać Rabat.

III. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

1. Zgłoszenia do Programu można dobrowolnie dokonać w Okresie Trwania Programu za pomocą Formularza dostępnego pod adresem: store.columbusenergy.pl lub https://columbusenergy.pl/aktywuj-karte-bilet-do-przyszlosci oraz udzielając niezbędnych zgód i oświadczeń i naciskając przycisk: „wyślij”. Następnie w polu weryfikacji należy wpisać trzeci ciąg liczbowy Kodu Rabatowego, celem potwierdzenia warunków Programu i aktywacji Rabatu.

2. Po przesłaniu Formularza wyświetlony zostanie komunikat potwierdzający wysłanie zgłoszenia, a potwierdzenie wraz z dokumentacją Programu wysyłane jest również na adres email.

3. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia w terminie 72 godzin i w tym czasie może odmówić ww. osobie udziału w Programie, jeśli ten nie spełnia Warunków Uczestnictwa.

IV. WARUNKI REALIZACJI RABATU:

1. Rabat można wykorzystać wyłącznie na Produkty lub Usługi i nie podlega on wymianie na środki płatnicze, w tym gotówkę.

2. Z Programu nie mogą skorzystać pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz wszystkie podmioty należące do grupy spółek, w której spółką dominującą jest Organizator.

3. W ramach zakupu jednego Produktu lub Usługi może być wykorzystany tylko jeden Rabat.

4. Wykorzystana wartość Rabatu wygasa. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia lub rozwiązania umowy dot. Produktów lub Usług Rabat (w wykorzystanej części) nie może być wykorzystany ponownie, a jego wartość nie podlega wypłacie.

5. Rabat podczas podpisywania umowy dot. Produktów lub Usług obniża cenę Produktu lub Usługi i staje się od razu nieaktywny.

6. Rabat nie może być wykorzystany podczas nabycia Produktów lub Usług, których zakup byłpodstawą do procesu przyznania Rabatu.

V. REKLAMACJE:

1. Zawsze przysługuje prawo do złożenia reklamacji (e-mailowo, korespondencyjnie, osobiście) dot. funkcjonowania Programu, w sprawie jaką uzna za istotną.

2. Koszt kontaktu telefonicznego określony został przez operatora telekomunikacyjnego. Koszt ten wynosić będzie tyle, co koszt dla standardowych połączeń stacjonarnych lub komórkowych.

3. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:

a) Wskazać czego dotyczy, b) Wskazać dane, c) Treść żądania.

4. Po złożeniu reklamacji składający otrzymuje w wybrany przez siebie sposób potwierdzenie złożenia reklamacji lub jest wzywany do jej uzupełnienia.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w terminie 30 dni.

VI. DANE OSOBOWE:

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Cele przetwarzania: realizacja  Programu, kontakt, realizacja obowiązków prawnych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora, marketing, promocja. Prawa wynikające z RODO: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania zgody, złożenia skargi do IOD. Inspektor Ochrony Danych: [email protected]

2. Pełna treść klauzuli informacyjnej: regulacje.columbusenergy.pl lub w materiałach marketingowych.

VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. Program rabatowy “Bilet do przyszłości” nie łączy się z innymi czasowymi promocjami realizowanymi przez Organizatora.

2. Platforma ODR dot. polubownego rozwiązywania sporów z Konsumentami:

3. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Rejestr podmiotów zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_obowiazki_informacyjne.php#faq2923.

4. Podmiotem właściwym dla Organizatora zajmujący się polubownym rozwiązywaniem sporów jest: Inspekcja Handlowa, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, adres internetowy: www.krakow.wiih.gov.pl.

5. Można w każdym czasie zrezygnować z udziału w niniejszym Programie, co pozostaje bez wpływu na Umowę Nabycia.

6. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia Programu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 10.01.2020 r.